Privacybeleid

Privacy verklaring Tijsterman Advocaten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wetgeving kunt u vinden op de site van de overheid: www.overheid.nl

 

 1. Privacy en Persoonlijke levenssfeer
Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar in de zaken die waarin wij u als advocaat dan wel mediator bijstaan, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website en de diensten die wij aanbieden als advocaat dan wel mediator. Door middel van de informatie in deze verklaring hebben wij zo goed mogelijk invulling gegeven aan het nieuwe privacy beleid van de overheid. Vanwege het feit dat nog niet exact duidelijk is wat van ons kantoor wordt verwacht in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving kan het zijn dat er op termijn aanvullingen dan wel wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Advocatenkantoor Tijsterman Avocaten te Uithoorn is de verwerkingsverantwoordelijke. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy beleid dan wel klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0297-569111 dan wel per e-mail: info@tijstermanadvocaten.nl.

 1. Voor wie geldt deze verklaring?

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Advocatenkantoor Tijsterman Advocaten persoonsgegevens verwerkt:

 • (Potentiële) Cliënten van Tijsterman Advocaten (mr. P. Tijsterman en mr. K. Tijsterman)
 • Bezoekers van de website www. tijstermanadvocaten.nl
 • Personen die contact opnemen met Tijsterman Advocaten

 1. Persoonsgegevens

Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens, die u zelf aan ons verstrekt en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan openbare bronnen zoals bijvoorbeeld Social Media.

Met het begrip "persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving. U hierbij denken aan onder andere de volgende gegevens:

 • Contactgegevens, die nodig zijn in verband met de behandeling van uw dossier (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Persoonlijke gegevens die nodig zijn voor uw identificatie (geboortedatum, plaats en BSN)
 • Persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster

 1. Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ten behoeve van de overeenkomst van (juridische) dienstverlening die u aan ons verstrekt als advocaat en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (o.a. vaststellen van uw identiteit en de Wet te voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantensysteem en deze gegevens worden gebruikt om contact met u te houden over de bij ons in behandeling zijnde zaak.

 1. Rechten

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U kunt ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U kunt ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens;
 • U kunt ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verwerken.

 1. Bewaren en delen van persoonsgegevens

Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, wanneer u gebruik maakt van onze diensten, als u contact met ons opneemt, in gerechtelijke procedures, bij het inschakelen van de deurwaarder, bij het inschakelen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, bij het maken van alimentatieberekeningen en contacten met de wederpartij. Wij zijn gerechtigd uw gegevens te verwerken, omdat wij uw toestemming hebben gekregen bij het verstrekken van de overeenkomst tot (juridische) dienstverlening. U bent te allen tijde gerechtigd uw toestemming in te trekken.

Voorts verwerken wij persoonsgegevens op basis van:

 • Overeenkomst van (juridische) dienstverlening
 • Op basis van wettelijke verplichtingen
 • In verband met een gerechtvaardigd belang

Zonder de door u verstrekte persoonsgegevens kunnen wij geen uitvoering geven aan de overeenkomst van (juridische) dienstverlening.

In het kader van onze dienstverlening zullen uw persoonsgegevens soms met derden worden gedeeld, wanneer dit nodig is bij de behandeling van uw dossier, bijvoorbeeld andere dienstverleners, die bij de behandeling van uw dossier zijn betrokken, de (advocaat) wederpartij dan wel andere gemachtigde, rechtbank/ gerechtshof, rechtspraak, deurwaarder/ LBIO, Raad voor Rechtsbijstand, notaris.

Voorts kunnen (wettelijke) verplichtingen ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.


 1. Bescherming persoonsgegevens

 Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • beveiliging van netwerkverbindingen met behulp van professionele ICT-leveranciers
 • de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben in het kader van de werkzaamheden verricht in het kader van de overeenkomst van (juridische) dienstverlening
 • voor medewerkers van Tijsterman Advocaten geldt (uiteraard) een geheimhoudingsverplichting

Met verwerkers zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons professionele ondersteuning bieden. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze deurwaarder, alimentatierekenprogramma (Split on Line of INA), rechtbank, (advocaat) tegenpartij, Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig conform de termijnen die de Orde van Advocaten ons als advocaat oplegt.

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken en niet daarbuiten. Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

 

 1. Andere websites

Op onze website en in onze correspondentie kunnen links staan naar andere websites.               Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.


 1. Aanpassing beleid

Wij kunnen dit privacy beleid aanpassen. Als wij het privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacy beleid.